Προγράμματα


Παρουσιάζονται στη συνέχεια α. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Β΄ κύκλου “Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, Κριτική και Κειμενικές Σπουδές”, και β. το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Γ΄ κύκλου, δηλαδή το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.