Όροι Χρήσης


Υπεύθυνος της λειτουργίας της ιστοσελίδας, είναι η Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Νεοελληνικής Φιλολογίας “Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές” του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο ορισθείς από αυτήν υπεύθυνος της ιστοσελίδας.
 
Οι επίσημες θέσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι αυτές που εκφράζονται από τα θεσμοθετημένα όργανά του και τις αποφάσεις τους (Συνέλευση Τμήματος, Γενικές Συνελεύσεις Τομέων, αποφάσεις επιτροπών).
 
Οι αναρτήσεις της ιστοσελίδας αφορούν θέματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις αλλά αναφέρονται σε ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, προκηρύξεις (για τις δημοσιεύσεις αυτές υπεύθυνος είναι ο ορισθείς από τον εκάστοτε διευθυντή υπεύθυνος ιστοσελίδας).
 
Δεν επιτρέπεται οιαδήποτε (άμεση ή και έμμεση) μορφή διαφήμισης εμπορικών προϊόντων και δραστηριοτήτων. Διαφήμιση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και άλλων μορφών επιστημονικής επικοινωνίας τελεί αυτονόητα υπό την έγκριση του υπευθύνου ιστοσελίδας του Τμήματος και της επιτροπής ιστοσελίδας.

Τον συντονισμό όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων έχει η επιτροπή ιστοσελίδας.
 
Δυνατότητα αλλαγής του περιεχομένου της Ιστοσελίδας κάθε μονάδας/ υπομονάδας έχουν μόνο:
– Ο ορισθείς από τον διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος υπεύθυνος
– Η ομάδα περιεχομένου της επιτροπής ιστοσελίδας.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι διαθέσιμο σε τρίτους κάτω από τους όρους της Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Παρακαλώ δείτε την πολιτική προστασίας μας.