Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεοελληνικής Φιλολογίας

Νεοελληνική Φιλολογία
Ερμηνεία, Κριτική και Κειμενικές σπουδές

Το Μεταπτυχιακό

Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

«Αφήγηση»
Το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ θα εστιάσει στην αφήγηση, αφιερώνοντας στο θέμα τέσσερα από τα πέντε μαθήματα και το εργαστήριο. Η αφήγηση αφορά τη λογοτεχνία αλλά και την ίδια την ανθρώπινη εμπειρία και βρίσκεται σε δυναμική εξέλιξη. Ως εκ τούτου, δίπλα στις βασικές έννοιες, τις θεωρίες και τις τεχνικές της κλασικής αφηγηματολογίας έχουν προστεθεί προσεγγίσεις και θεματικές που ανήκουν σε ό,τι αποκαλείται μετα-κλασική αφηγηματολογία. Επιδίωξη του προγράμματος είναι να απευθυνθεί και στις πρώτες και στις δεύτερες τόσο μέσα από τα μαθήματα όσο και μέσα από τα κολόκβια ή και άλλης μορφής επιστημονικές συζητήσεις (π.χ. στρογγυλά τραπέζια, workshops).

Μέσω της αφήγησης κατασκευάσουμε, ανακατασκευάζουμε και με κάποιους τρόπους επινοούμε ξανά το χθες και το αύριο. Σε αυτή τη διαδικασία η μνήμη και η φαντασία αναμειγνύονται. Ακόμα και όταν δημιουργούμε τους πιθανούς κόσμους της μυθιστοριογραφίας, δεν εγκαταλείπουμε το οικείο, αλλά το “υποτάσσουμε” σε αυτό που θα μπορούσε να είχε συμβεί και σε αυτό που μπορεί να συμβεί. Ο ανθρώπινος νους, όσο και αν καλλιέργησε τη μνήμη του ή εκλέπτυνε τα συστήματα εγγραφής του, δεν μπορεί ποτέ να επανασυλλάβει πλήρως και πιστά το παρελθόν, ούτε και αν δραπετεύσει από αυτό. Η μνήμη και η φαντασία παρέχουν και καταναλώνουν η μια την πραμάτεια της άλλης (Jerome Bruner, Δημιουργώντας Ιστορίες. Νόμος, Λογοτεχνία, Ζωή, επιστημονική επιμέλεια Γιάννης Κουγιουμουτζάκης, Πεδίο, 2018, 154).

Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος 2022-2023

Δείτε το pdf  της παρουσίασης του ΠΜΣ της ΝΕΦ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ταυτότητα

ΤμήμαΦιλολογίας
Έναρξη προγράμματοςΧειμερινό εξάμηνο
Διάρκεια προγράμματοςΠλήρης φοίτηση: 3 εξάμηνα, 90 ECTS
Μερική φοίτηση: 6 εξάμηνα, 90 ECTS
Γλώσσα διδασκαλίαςΕλληνική
Χωρίς τέλη φοίτησηςΔυνατότητα υποτροφίας

Περιγραφή

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ στη Νεοελληνική Φιλολογία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη των κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, η συστηματική εμβάθυνση της γνώσης και της έρευνας σε αυτό το γνωστικό πεδίο, καθώς και σε συναφή γνωστικά πεδία όπως οι Ψηφιακές Σπουδές, η Βιβλιολογία, η Ειδική Διδακτική της νεοελληνικής λογοτεχνίας, οι Σπουδές στον νεότερο ελληνικό πολιτισμό αλλά και οι σχέσεις της λογοτεχνίας με άλλες τέχνες και της φιλολογίας με άλλες επιστήμες.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. στη Νεοελληνική Φιλολογία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η ανάπτυξη της έρευνας, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση των νέων επιστημόνων στο επιστημονικό πεδίο που θεραπεύει η Νεοελληνική Φιλολογία, στο πλαίσιο του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ, καθώς και σε συναφείς αναγνωρισμένες ειδικεύσεις (ερμηνεία, κριτική λογοτεχνικών κειμένων, εκδοτική και επιμέλεια έκδοσης λογοτεχνικών κειμένων).

Στο Π.Μ.Σ. στη Νεοελληνική Φιλολογία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων ο τίτλος προπτυχιακών σπουδών έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Κανονισμός Σπουδών

Λυπούμαστε, δεν ήταν δυνατή η εμφάνιση του εγγράφου PDF. Μπορείτε να δείτε το PDF εδώ: https://pmsnef.lit.auth.gr/site/wp-content/uploads/2020/09/kanonismos_pms_neph.pdf

Κατεβάστε το PDF

ΦΕΚ Ίδρυσης

Λυπούμαστε, δεν ήταν δυνατή η εμφάνιση του εγγράφου PDF. Μπορείτε να δείτε το PDF εδώ: https://pmsnef.lit.auth.gr/site/wp-content/uploads/2020/09/FEK_epanidrisis_19-7-2019.pdf

Κατεβάστε το PDF

Προγράμματα

Παρουσιάζονται στη συνέχεια α. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Β΄ κύκλου “Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, Κριτική και Κειμενικές Σπουδές”, και β. το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Γ΄ κύκλου, δηλαδή το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

α. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Β’ κύκλου

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) είναι 90. Οι σπουδές οργανώνονται σε τρία εξάμηνα συγκεκριμένα:

 • Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν μαθήματα και εργαστήρια με φόρτο εργασίας 10 ECTS έκαστο, δηλαδή τρία (3) μαθήματα ανά εξάμηνο και συνολικά έξι (6) μαθήματα με φόρτο 60 ECTS.
 • Η αξιολόγηση γίνεται με ασκήσεις, μικροεργασίες ή άλλες υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και με τελική γραπτή εργασία.
 • Κατά το τρίτο εξάμηνο, εκπονούν διπλωματική εργασία φόρτου 30 ECTS.

Διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία έχει έκταση 15.000-20.000 λέξεις. Η εκπόνηση γίνεται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών, με καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας την 15η Φεβρουαρίου.

Οι προδιαγραφές για την Διπλωματική Εργασία βρίσκονται διαθέσιμες στον Εσωτερικό Κανονισμό

Έντυπο αίτησης Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Έντυπο Πρακτικού εξέτασης Διπλωματικής Εργασίας


Μαθήματα αα 2021-2022

Δείτε εδώ την λίστα μαθημάτων

Μεταπτυχιακά μαθήματα – Χειμερινό εξάμηνο

ΝΕΦ 600: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Λ. Βαρελάς

ΝΕΦ 603: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΗΣΗΣ Ι

Η τεχνική των πεζών ή έμμετρων αφηγηματικών (μυθιστορικών) κειμένων με ένθετα τμήματα λυρικής ποίησης, επιστολών, κτλ. (από τον “Λίβιστρο” ώς τα φαναριώτικα του τέλους του 18ου αι.)
Σ. Σταυρακοπούλου

ΝΕΦ 611: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

Ο αυτοβιογραφικός λόγος της Επανάστασης
Λ. Αραμπατζίδου

ΝΕΦ 614: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η λογοτεχνία της πόλης
Τ. Μαρκομιιχελάκη

Μεταπτυχιακά μαθήματα – Εαρινό εξάμηνο

ΝΕΦ 606: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΙ

Ιδιωτικά τραύματα δημόσιες αναταράξεις
Μ. Μικέ

ΝΕΦ 613: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Αφήγηση και διαμεσική μεταφορά: από τη νεοελληνική λογοτεχνία στα κόμικς
Τ. Καπλάνης

ΝΕΦ 647: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ι

Ψηφιακές μέθοδοι και ανάλυση αφηγηματικών κειμένων
Κ. Τικτοπούλου

β. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γ’ κύκλου / Διδακτορικό (PhD)

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Γ΄ κύκλου σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. περιλαμβάνει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στα πεδία της Κλασικής Φιλολογίας, της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, της Γενικής Συγκριτικής Γραμματολογίας και της Γλωσσολογίας, Θεωρητικής, Εφαρμοσμένης και Ιστορικής, οδηγούν δε στην απόκτηση διδακτορικού τίτλου, ο οποίος απονέμεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ο νέος Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ τχ. Β 451/14.02.2018) ισχύει από τον Φεβρουάριο του 2018. Σε αυτόν εμπίπτουν και οι φοιτητές/-τριες που είχαν εγγραφεί στον διδακτορικό κύκλο σπουδών πριν από την ισχύ του νόμου 4485/2017 με την εξαίρεση των περιπτώσεων για τις οποίες συστήθηκε επταμελής εξεταστική επιτροπή πριν από τις 4-2-2017.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Γ΄ κύκλου σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. στο πεδίο της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτορικό

Αίτηση

Η αίτηση υποψηφιότητας για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Β’ κύκλου στη Νεοελληνική Φιλολογία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ως εξής:

1. Αίτηση υποψηφιότητας όπου ο/η υποψήφιος/α αναγράφει

 • τον τίτλο του Π.Μ.Σ. στο οποίο επιθυμεί να είναι υποψήφιος, την υποχρεωτική ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο β) της παρ. 5 του παρόντος άρθρου,
 • την/τις επιπλέον ξένη/ες γλώσσα/ες, στην/στις οποία/ες τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο β) της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας,

3. Αίτηση υποψηφιότητας όπου ο/η υποψήφιος/α αναγράφει Αντίγραφο τίτλου Σπουδών Α΄ Κύκλου (πτυχίου) του/της υποψήφιου/ας και, εάν αυτό προέρχεται από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής, αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση ότι έχει κατατεθεί αίτηση στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να γίνει η αναγνώριση, με τη δέσμευση έγκαιρης προσκόμισης της αναγνώρισης. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και φοιτητές/τριες που δεν έχουν λάβει ακόμη το πτυχίο τους, καταθέτοντας βεβαίωση ότι το αργότερο έως την πρώτη ημέρα διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων του Π.Μ.Σ. θα έχουν προσκομίσει τουλάχιστον Αναλυτική Βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματος του Α΄ 6 Κύκλου Σπουδών τους, όπου θα αποδεικνύεται ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς και στο τελευταίο μάθημα που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου τους,

4. Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) ή αναλυτική βαθμολογία, όπου θα αναγράφονται και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος του Α΄ Κύκλου Σπουδών τους,

5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα.

Κριτήρια εισαγωγής

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια

 1. Γενικός βαθμός πτυχίου, ίδιου ή συναφούς πεδίου (10%)
 2. Συνάφεια προπτυχιακών μαθημάτων – μέσος όρος (20%)
 3. Υποχρεωτική γραπτή εξέταση σε μία ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική) (15%)
 4. Προαιρετική γραπτή εξέταση σε μια δεύτερη ξένη γλώσσα (5%)
 5. Υποχρεωτική γραπτή εξέταση στο αντικείμενο (30%)
 6. Προφορική συνέντευξη (15%)
 7. Ερευνητικές εργασίες και ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα με αντικείμενο συναφές προς αυτό του προγράμματος (5%)

Αναλυτικότερα δες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2021-2022

Λυπούμαστε, δεν ήταν δυνατή η εμφάνιση του εγγράφου PDF. Μπορείτε να δείτε το PDF εδώ: https://pmsnef.lit.auth.gr/site/wp-content/uploads/2021/06/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΤΟ-ΠΜΣ-ΝΕΦ.pdf

Κατεβάστε το PDF

Ύλη εξετάσεων 2022

 1. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (βοηθήματα: Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Γνώση. Λ. Πολίτης, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ. R. Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία: ποίηση και πεζογραφία 1821-1992, εκδ. Νεφέλη. Μ. Vitti, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Οδυσσέας).
 2. Γ. Βελουδής, Γραμματολογία: Θεωρία λογοτεχνίας, Αθήνα, Πατάκης.
 3. Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, εκδ. Θεμέλιο.

Η εξέταση περιλαμβάνει τον έλεγχο της κριτικής γνώσης ζητημάτων γραμματολογίας καθώς και κειμενικής ερμηνείας

Έρευνα

Ψηφιοποίηση περιοδικού Παναθήναια

Η ψηφιοποίηση του περιοδικού Παναθήναια έγινε την περίοδο 2008-2009 υπό τη διεύθυνση της κ. Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, Καθηγήτριας Νεοελληνικής Φιλολογίας και Διευθύντριας του Τομέα ΜΝΕΣ, σε ψηφιακή επεξεργασία της κ. Λ. Αραμπατζίδου…

Αφορά:Έργα | Ανακοινώσεις | Έρευνα

Αποτελέσματα έρευνας / Εργαστήριο Βιβλιολογίας

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Βιβλιολογίας Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΕρΒιΝεΦ), ολοκληρώθηκε και αναρτάται εδώ σε ηλεκτρονική μορφή η εργασία της Δέσποινας Παπαστάθη «Εργογραφία των αυτοτελών…

Αφορά:Έργα | Ανακοινώσεις | Εκδόσεις | Έρευνα

Melpo Axioti, Republique-Bastille (Roman), Φιλολογική επιμέλεια Μαίρη Μικέ, Θεσσαλονίκη, 2014.

Μεταγραφή και έκδοση του χειρόγραφου γαλλόγλωσσου μυθιστορήματος της Μέλπως Αξιώτη, η ελληνική μετάφραση του οποίου έγινε για πρώτη φορά το 2014 από την Τιτίκα Δημητρούλια και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις…

Αφορά:Εκδόσεις

Πρακτικά ΙΔ’ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης Τομέα ΜΝΕΣ / Μνήμη Ξ. Α. Κοκόλη / 2016

Στις 27-30 Μαρτίου 2014 οργανώθηκε η ΙΔ’ Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση του Τομέα ΜΝΕΣ. Η Επιστημονική Συνάντηση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του νεοελληνιστή Ξενοφώντα Α. Κοκόλη (1939-2012), που υπήρξε απόφοιτος, διδάκτορας…

Αφορά:Εκδόσεις

Εργαστήριο Βιβλιολογίας Νεοελληνικής Φιλολογίας

Το «Εργαστήριο Βιβλιολογίας Νεοελληνικής Φιλολογίας, ΕρΒιΝεΦ  (Bibliology Workshop of Modern Greek Philology-BibWksh)» ιδρύθηκε τον Μάιο του 2020 (Φ.Ε.Κ. 1744/7.5.2020). Διευθυντής του είναι ο επίκουρος καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Μιχ. Μπακογιάννης. Κύρια…

Αφορά:Εργαστήρια

Βιβλιοθήκη του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

H Bιβλιοθήκη του Tομέα Mεσαιωνικών και Nέων Eλληνικών Σπουδών λειτουργεί στον δεύτερο όροφο του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (αίθουσα 208). Διαθέτει περίπου 36.000 βιβλία και πάνω από 500 τίτλους ελληνικών και…

Αφορά:Υποστηρικτικές δομές

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα σε επίπεδο διεύθυνσης και ως ενιαία βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει την Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα παραρτήματά της….

Αφορά:Υποστηρικτικές δομές

Σπουδαστές

Β’ κύκλος ΠΜΣ

M

 • M

  Mršulja Jordanka

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Ο Κ.Π. Καβάφης και η μεταποικιακή θεωρία

  Επόπτης/επόπτρια Λένα Αραμπατζίδου

  Τριμελής Επιτροπή: Λένα Αραμπατζίδου, Μάρθα Βασιλειάδη, Ιωάννα Ναούμ

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2013

  Περίληψη

Ö

 • Ö

  Özlem Kardaş

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Η παρουσία της Κωνσταντινούπολης σε έλληνες πεζογράφους: Γ. Θεοτοκάς, Λεωνής, Μ. Ιορδανίδου, Λωξάντρα, Θρ. Καστανάκης, Ο Χατζή Μανουήλ, Θ. Κοροβίνης, Φαχισέ Τσίκα, Γ. Μακριδάκης, Η Άλωση της Κωνσταντίας

  Επόπτης/επόπτρια Λάμπρος Βαρελάς

  Τριμελής Επιτροπή: Λάμπρος Βαρελάς, Μάρθα Βασιλειάδη, Σωτηρία Σταυρακοπούλου

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2015

  Περίληψη

Α

 • Α

  Αναστασιάδης Παναγιώτης

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Νόσος και γραφή στα διηγήματα του Μάριου Χάκκα

  Επόπτης/επόπτρια Λένα Αραμπατζίδου

  Τριμελής Επιτροπή: Λένα Αραμπατζίδου, Μαρία Ιατρού, Ιωάννα Ναούμ

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2018

  Περίληψη
 • Α

  Ανδριώτη Λέιλα

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Ένα θαυμαστό έτος της λογοτεχνίας μας: 1935

  Επόπτης/επόπτρια Λάμπρος Βαρελάς

  Τριμελής Επιτροπή: Λάμπρος Βαρελάς, Μαρία Ιατρού, Μαίρη Μικέ

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2020

  Περίληψη
 • Α

  Αποστολίδου Μαρία

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Το περιοδικό Το Νέον Πνεύμα (1893-1894)

  Επόπτης/επόπτρια Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη

  Τριμελής Επιτροπή: Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη, Λάμπρος Βαρελάς, Μιχ. Γ. Μπακογιάννης

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2015

  Περίληψη

Β

 • Β

  Βαγγελοκώστας Ιωάννης

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Μάνα είσ' εσύ ή ύαινα;": Αναπαραστάσεις της μητρικής ταυτότητας σε πεζογραφικά κείμενα των Ταχτσή, Μάτεσι, Δημητρίου, Καρυστιάνη

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, Μάρθα Βασιλειάδη, Ιωάννα Ναούμ

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2015

  Περίληψη
 • Β

  Βλάχου Νικολέτα

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Από τον άνθρωπο στη γραφή: Εκδοχές της ποιητικής δοκιμασίας στην ποίηση του Κλείτου Κύρου και του Βύρωνα Λεοντάρη

  Επόπτης/επόπτρια Μιχ. Γ. Μπακογιάννης

  Τριμελής Επιτροπή: Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Μαρία Ιατρού, Ευαγγελία Αμοιρίδου

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2020

Γ

 • Γ

  Γαλανός Ανδρέας

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος «Ο πόθος είναι πάντα θέρος»: Φύση και έρωτας στην Οκτάνα του Ανδρέα Εμπειρίκου

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2004

 • Γ

  Γανίδου Ευαγγελία

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Μυθοπλαστικές βιογραφίες του Γ. Μ. Βιζυηνού (1898-2005)

  Επόπτης/επόπτρια Λάμπρος Βαρελάς

  Τριμελής Επιτροπή: Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη, Κατερίνα Τικτοπούλου

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2015

  Περίληψη
 • Γ

  Γερασοπούλου Μαριάνθη

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Θωμάς Κοροβίνης, Θεσσαλονίκη 1912 – 2012: Μέσα στα στενά σου τα σοκάκια…: Ένα παράδειγμα λογοτεχνικού ημερολογίου.

  Επόπτης/επόπτρια Σωτηρία Σταυρακοπούλου

  Τριμελής Επιτροπή: Λάμπρος Βαρελάς, Αναστασία Μαρκομιχελάκη

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2016

  Περίληψη
 • Γ

  Γιαννοπούλου Αικατερίνη

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Ο αρχαιοελληνικός μύθος στην ποίηση του Δ. Π. Παπαδίτσα

  Έτος

  Επόπτης/επόπτρια Μιχ. Γ. Μπακογιάννης

  Τριμελής Επιτροπή: Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Μαρία Ιατρού, Μάρθα Βασιλειάδη

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2014

  Περίληψη

Δ

 • Δ

  Δαδούση Αναστασία

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος «Μ. Καραγάτσης: "Ας γελάσω..". Η "άλλη" πλευρά του Καραγάτση: Η περιπαικτική διάθεση του συγγραφέα μέσα από αντιπροσωπευτικά διηγήματα και το αφήγημα Ο θάνατος κι ο Θόδωρος»

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, Κατερίνα Τικτοπούλου. Μιχ. Γ. Μπακογιάννης

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2011

  Περίληψη
 • Δ

  Δασκαλοπούλου Ελένη

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Η παρουσία της λογοτεχνίας στο περιοδικό Κυψέλη (1884-1887)

  Έτος 2019

  Επόπτης/επόπτρια Κατερίνα Τικτοπούλου

  Τριμελής Επιτροπή: Κατερίνα Τικτοπούλου, Λάμπρος Βαρελάς, Μιχ. Γ. Μπακογιάννης

  Περίληψη

Ε

 • Ε

  Εζίρογλου Αθανάσιος

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Σάτιρα εναντίον γυναικών στις κωμωδίες του Κρητικού και Επτανησιακού θεάτρου (έως το 1795)

  Επόπτης/επόπτρια Αναστασία Μαρκομιχελάκη

  Τριμελής Επιτροπή: Αναστασία Μαρκομιχελάκη, Τάσος Καπλάνης, Σωτηρία Σταυρακοπούλου

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2020

Ζ

 • Ζ

  Ζεμπίλης Παντελής

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Οι μάχες των Νέων Ελληνικών: Η αντισυμβατική πνευματική φωνή του μεταπολέμου

  Επόπτης/επόπτρια Λάμπρος Βαρελάς

  Τριμελής Επιτροπή: Λάμπρος Βαρελάς, Μάρθα Βασιλειάδη, Σωτηρία Σταυρακοπούλου

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2016

  Περίληψη

Θ

 • Θ

  Θεολόγου Βασιλική

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Κανονιστικά πρότυπα στον αφηγηματικό κόσμο της ηθογραφίας. Κείμενα των Γ. Βλαχογιάννη, Α. Εφταλιώτη, Κ. Χατζόπουλου και Κ. Θεοτόκη

  Έτος 2013

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2013

 • Θ

  Θεολόγου Χρύσα

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Η εκδοτική δραστηριότητα του Γιώργου Βαλέτα και η σειρά της "Νεοελληνικής Βιβλιοθήκης"

  Επόπτης/επόπτρια Κατερίνα Τικτοπούλου

  Τριμελής Επιτροπή: Κατερίνα Τικτοπούλου, Άντεια Φραντζή, Λάμπρος Βαρελάς

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2012

  Περίληψη
 • Θ

  Θεόφιλος Κολιός

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Το περιοδικό Τα Ολύμπια (1895-1897). Παρουσίαση και ευρετηρίαση του εντύπου

  Επόπτης/επόπτρια Λάμπρος Βαρελάς

  Τριμελής Επιτροπή: Λάμπρος Βαρελάς, Λένα Αραμπατζίδου, Τάσος Καπλάνης

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2019

  Περίληψη

Ι

 • Ι

  Ιωαννίδου Κωνσταντίνα

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Ο επτανησιακός τύπος του 19ου αιώνα : η περίπτωση τςη εφημερίδας Το Μέλλον (Ζάκυνθος, 1849-1851)

  Έτος 2014

  Επόπτης/επόπτρια Κατερίνα Τικτοπούλου

  Τριμελής Επιτροπή: Κατερίνα Τικτοπούλου, Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Λουκιανός Χασιώτης

  Περίληψη

Κ

 • Κ

  Κανάρη Βασιλική

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Ο Μίλτος Σαχτούρης και η γενιά του ΄70 : η περίπτωση του Αλέξη Τραϊανού

  Έτος 2006

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

 • Κ

  Καρανίκα Δέσποινα

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Βιβλιογραφία των αυτοτελών εκδόσεων Ηλία Βενέζη, 1928-2010

  Έτος 2014

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, Κατερίνα Τικτοπούλου, Λάμπρος Βαρελάς

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2014

 • Κ

  Κασσιώτης Νικόλαος

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Σημαδιακοί και αταίριαστοι στη διηγηματογραφία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και Δημοσθένη Βουτυρά

  Έτος 2019-2020

  Επόπτης/επόπτρια Λάμπρος Βαρελάς

  Τριμελής Επιτροπή: Λάμπρος Βαρελάς, Μαίρη Μικέ, Σωτηρία Σταυρακοπούλου

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2020

  Περίληψη
 • Κ

  Κατσαβέλη Ελένη

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Η συγκρότηση της ταυτότητας στον χώρο της εξορίας. Οι περιπτώσεις των Άρη Αλεξάνδρου και Τίτου Πατρίκιου

  Επόπτης/επόπτρια Μιχ. Γ. Μπακογιάννης

  Τριμελής Επιτροπή: Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Βενετία Αποστολίδου, Μαίρη Μικέ

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2016

  Περίληψη
 • Κ

  Κιτσίνου Δήμητρα

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Τρόποι αναπαράστασης του καλλιτεχνικού πορτρέτου σε πεζογραφικά έργα της περιόδου 1983 - 2004

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Μάρθα Βασιλειάδη

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2016

  Περίληψη
 • Κ

  Κοϊδάκη Φωτεινή

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Από τη μελοποιία στη συγγραφή. Απομνημονεύματα δύο Επτανήσιων συνθετών: Παύλος Καρρέρ, Διονύσιος Λαυράγκας

  Επόπτης/επόπτρια Κατερίνα Τικτοπούλου

  Τριμελής Επιτροπή: Κατερίνα Τικτοπούλου, Ελισάβετ Τσιριμώκου, Γιώργος Βράνος

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2016

  Περίληψη
 • Κ

  Κόκκινου Σοφία

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος «Μην σκιάεστε, μο διαόλοι, είστε στο Ελληνικό»: Αναπαραστάσεις μεταναστών από περιοχή της Αλβανίας στην Ελλάδα στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία σε κείμενα των Σωτήρη Δημητρίου, Τηλέμαχου Κώτσια και Βασίλη Γκουρογιάννη»

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, Άντεια Φραντζή, Μιχ. Γ. Μπακογιάννης

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2012

  Περίληψη
 • Κ

  Κολώνης Νικόλαος

  Β' κύκλος ΠΜΣ

  Έτος 2017-2018

  Επόπτης/επόπτρια Κατερίνα Τικτοπούλου

 • Κ

  Κουκοβίνου Ειρήνη

  Β' κύκλος ΠΜΣ

  Τίτλος Ανιχνεύοντας την ποίηση του Βασίλη Ιωαννίδη: Μια συμβολή στη μελέτη του έργου του (δημοσιευμένου και ανέκδοτου)

  Έτος 2017–2018

  Επόπτης/επόπτρια Σωτηρία Σταυρακοπούλου

  Τριμελής Επιτροπή: Λάμπρος Βαρελάς, Μαρία Ιατρού

  Περίληψη
 • Κ

  Κούκος Κωνσταντίνος

  Β' κύκλος ΠΜΣ

  Τίτλος Ποιήματα και στίχοι τραγουδιών του Μάνου Ελευθερίου: θεματικά μοτίβα και διακειμενικές αναφορές

  Έτος 2019-2020

  Επόπτης/επόπτρια Λάμπρος Βαρελάς

  Τριμελής Επιτροπή: Λάμπρος Βαρελάς, Κατερίνα Τικτοπούλου, Μάρθα Βασιλειάδη

 • Κ

  Κώστα Ευαγγελία

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου (1946-1959

  Επόπτης/επόπτρια Μιχ. Γ. Μπακογιάννης

  Τριμελής Επιτροπή: Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Λένα Αραμπατζίδου, Κώστας Γιαβής

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2015

  Περίληψη

Λ

 • Λ

  Λαζαρίδη Δανάη

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Όψεις της αθηναϊκής ζωής στο πεζογραφικό έργο του Γεράσιμου Βώκου της δεκαετίας του 1890

  Επόπτης/επόπτρια Λάμπρος Βαρελάς

  Τριμελής Επιτροπή: Λάμπρος Βαρελάς, Μάρθα Βασιλειάδη, Μαίρη Μικέ

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2020

  Περίληψη
 • Λ

  Λαζαρίδου Ελένη

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος «Γυναικείες γραφές εξορίας. Η ποιητική του νόστου: Μέλπω Αξιώτη, Το σπίτι μου ~ Άλκη Ζέη, Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα ~ Μιμίκα Κρανάκη, Φιλέλληνες, 24 γράμματα μιας Οδύσσειας»,

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, Λίζυ Τσιριμώκου, Μιχ. Γ. Μπακογιάννης

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2011

  Περίληψη
 • Λ

  Λαμπρόπουλος Ιωάννης

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Πέτρος Σ. Σπανδωνίδης: Επιστολές προς τον Αλκιβιάδη Γιαννόπουλο (1932-1963)

  Επόπτης/επόπτρια Λάμπρος Βαρελάς

  Τριμελής Επιτροπή: Λάμπρος Βαρελάς, Σωτηρία Σταυρακοπούλου, Κατερίνα Τικτοπούλου

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2019

  Περίληψη
 • Λ

  Λάνδρου Βαλάντω

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Για ένα "διαλεκτικόν ενσταντανέ": οι απαρχές του θεσμού της συνέντευξης με λογοτέχνες στην Ελλάδα και η συμβολή του Μήτσου Χατζόπουλου (1893-1911

  Έτος 2017

  Επόπτης/επόπτρια Λάμπρος Βαρελάς

  Τριμελής Επιτροπή: Λάμπρος Βαρελάς, Κατερίνα Τικτοπούλου, Σωτηρία Σταυρακοπούλου

  Περίληψη
 • Λ

  Λουκαΐδου Άντρια

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Άρης Αλεξάνδρου: περί ποίησης λόγος

  Έτος 2016

  Επόπτης/επόπτρια Μιχ. Γ. Μπακογιάννης

  Τριμελής Επιτροπή: Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Ιωάννα Ναούμ, Δημήτρης Κόκορης

  Περίληψη

Μ

 • Μ

  Μανούκα Άννα

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Όψεις της αυτοαναφορικότητας στη νεοελληνική πεζογραφία μετά το ’74: To εγκιβωτισμένο μυθιστόρημα στο Διπλό βιβλίο του Δ. Χατζή, στην Καταπάτηση του Ν. Μπακόλα και στο Εις τον πάτο της εικόνας της Μάρως Δούκα

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, Λίζυ Τσιριμώκου, Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2010

  Περίληψη
 • Μ

  Μάρκοβιτς Γιάννα

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Η χριστιανική θρησκευτικότητα στην ποίηση του Γιώργη Μανουσάκη

  Επόπτης/επόπτρια Μιχ. Γ. Μπακογιάννης

  Τριμελής Επιτροπή: Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Αναστασία Μαρκομιχελάκη, Ευαγγελία Αμοιρίδου

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2019

 • Μ

  Μαρκοπούλου Μαρία

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Μιχαήλ Μητσάκης: Η ετερότητα μέσα από δυο «μυωπικά μάτια»

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, Μιχ. Χρυσανθόπουλος, Λάμπρος Βαρελάς

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2012

  Περίληψη
 • Μ

  Μάρκου Παναγιώτης

  Β' κύκλος ΠΜΣ

  Έτος 2017-2018

  Επόπτης/επόπτρια Κατερίνα Τικτοπούλου

 • Μ

  Μάττα Σωτηρία

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Απόκοπος. Ένας σχολιασμός

  Έτος 2016

  Επόπτης/επόπτρια Αναστασία Μαρκομιχελάκη

  Τριμελής Επιτροπή: Αναστασία Μαρκομιχελάκη, Σωτηρία Σταυρακοπούλου, Αναστάσιος Καπλάνης

  Περίληψη
 • Μ

  Μαυροειδή Ελένη

  Β' κύκλος ΠΜΣ

  Τίτλος Νευρολογία και Λογοτεχνία: χαρτογραφώντας το σώμα και τον εγκέφαλο σε κείμενα του Νεοελληνικού Αισθητισμού

  Έτος 2019-2020

  Επόπτης/επόπτρια Λένα Αραμπατζίδου

  Τριμελής Επιτροπή: Λένα Αραμπατζίδου, Νίκη Παπαβραμίδου, Σοφία Βούλγαρη

 • Μ

  Μήλιου Θάλεια

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Το ποιητικό έργο του Γιώργη Μανουσάκη και η κριτική του πρόσληψη

  Έτος 2019

  Επόπτης/επόπτρια Αναστασία Μαρκομιχελάκη

  Τριμελής Επιτροπή: Αναστασία Μαρκομιχελάκη, Μαρία Ιατρού-Ιακώβ, Μάρθα Βασιλειάδη

  Περίληψη
 • Μ

  Μόσχου Γαλάτεια

  Β' κύκλος ΠΜΣ

  Τίτλος Η Ιστορία ως αναδιαμορφωτικός παράγοντας της Λογοτεχνίας: η περίπτωση των πεζογράφων της γενιάς του 1930

  Έτος 2017–2018

  Επόπτης/επόπτρια Μιχ. Γ. Μπακογιάννης

 • Μ

  Μπαντίκη Εύα

  Β' κύκλος ΠΜΣ

  Τίτλος Το περιοδικό Σημερινά Γράμματα (Μάιος 1954-Οκτώβριος 1955)

  Επόπτης/επόπτρια Λάμπρος Βαρελάς

  Τριμελής Επιτροπή: Λάμπρος Βαρελάς, Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Σωτηρία Σταυρακοπούλου

 • Μ

  Μπέη Κωνσταντίνα

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Η Θεοφανώ του δεκάτου αιώνα σε κείμενα του εικοστού αιώνα (1927 – 1953)

  Έτος 2015

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, Λάμπρος Βαρελάς, Λένα Αραμπατζίδου

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2015

  Περίληψη
 • Μ

  Μπισχινιώτη Δέσποινα

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Σεξουαλικότητα, σχέσεις εξουσίας και σωματικές εν-γραφές σε πεζά λογοτεχνικά κείμενα της δεκαετίας του 1920

  Έτος 2014

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, Λάμπρος Βαρελάς, Μάρθα Βασιλειάδη

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2014

  Περίληψη
 • Μ

  Μπιτσιάνη Ελένη

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Η αναπαράσταση της αστικής και μεγαλοαστικής ζωής σε μυθιστορήματα των δεκαετιών 1920 και 1930

  Έτος 2014

  Επόπτης/επόπτρια Λάμπρος Βαρελάς

  Τριμελής Επιτροπή: Λάμπρος Βαρελάς, Μαίρη Μικέ, Αναστασία Μαρκομιχελάκη

  Περίληψη
 • Μ

  Μπούμπα Γεωργία

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Ο κόσμος του «σκιόφωτος». Όψεις της μικροαστικής ταυτότητας σε μυθιστορήματα του Άγγελου Τερζάκη, του Κώστα Ταχτσή και του Αλέξανδρου Κοτζιά από το 1930 έως το 1974.

  Έτος 2014

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, Λίζυ Τσιριμώκου, Λένα Αραμπατζίδου

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2014

  Περίληψη

Ν

 • Ν

  Νικολέτου Αντιγόνη

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Αλέξανδρος Μάτσας, Άπαντα Ποιήματα, Φιλολογική επιμέλεια: Αντιγόνη Νικολέτου

  Έτος 2016

  Επόπτης/επόπτρια Κατερίνα Τικτοπούλου

  Τριμελής Επιτροπή: Κατερίνα Τικτοπούλου, Μιχ. Γ. Μπακογιάννη Μάρθα Βασιλειάδη

Ξ

 • Ξ

  Ξενιτέλλη Άρτεμις

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος «Άπαντα τα ποιήματα (1944-1997) της Ελένης Βακαλό

  Έτος 2017-2019

  Επόπτης/επόπτρια Κατερίνα Τικτοπούλου

  Τριμελής Επιτροπή: Κατερίνα Τικτοπούλου, Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Μάρθα Βασιλειάδη

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2020

Π

 • Π

  Παπαδόπουλος Χαράλαμπος

  Β' κύκλος ΠΜΣ

  Τίτλος Η Ρωμιοσύνη του Γιάννη Ρίτσου

  Έτος 2017–2018

  Επόπτης/επόπτρια Λάμπρος Βαρελάς

 • Π

  Παπάκη Ιωάννα

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Το άστυ σε μυθιστορήματα της Σώτης Τριανταφύλλου

  Έτος 2015

  Επόπτης/επόπτρια Μιχ. Γ. Μπακογιάννης

  Τριμελής Επιτροπή: Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Ιωάννα Ναούμ, Μάρθα Βασιλειάδη

  Περίληψη
 • Π

  Παπαλεξάτου Σταυρούλα

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Κλείτος Κύρου «επί πίνακι»

  Επόπτης/επόπτρια Μιχ. Γ. Μπακογιάννης

  Τριμελής Επιτροπή: Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Μαρία Ιατρού, Μάρθα Βασιλειάδη

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2018

  Περίληψη
 • Π

  Παπαστόικα Χριστίνα

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Το ναυάγιο στη νεοελληνική πεζογραφία

  Επόπτης/επόπτρια Λάμπρος Βαρελάς

  Τριμελής Επιτροπή: Λάμπρος Βαρελάς, Μαρία Ιατρού, Ιωάννα Ναούμ

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2018

  Περίληψη
 • Π

  Παρασκευά Βασιλική

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Μοντερνισμός και Παράδοση στο έργο του Νίκου Καββαδία

  Έτος 2020

  Επόπτης/επόπτρια Μαρία Ιατρού-Ιακώβ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαρία Ιατρού Ιακώβ, Μάρθα Βασιλειάδη, Μιχ. Γ. Μπακογιάννης

  Περίληψη
 • Π

  Πέτκου Ευθυμία

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Διακειμενικές περιδιαβάσεις στο έργο του Γιώργου Χειμωνά: o διάλογος με την αρχαία τραγωδία

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 1994

 • Π

  Πετρίδου Ελένη

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Υπερκείμενο: ιστορία, θεωρία, πρακτικές

  Επόπτης/επόπτρια Κατερίνα Τικτοπούλου

  Τριμελής Επιτροπή: Κατερίνα Τικτοπούλου, Ξανθίππη Δημητρούλια, Μιχ. Γ. Μπακογιάννης

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2012

  Περίληψη
 • Π

  Ποιμενίδης Γιώργος

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Όψεις της αναπαράστασης της ομοφυλόφιλης επιθυμίας στο έργο του Γιώργου Ιωάννου

  Έτος 2017

  Επόπτης/επόπτρια Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη

  Τριμελής Επιτροπή: Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη, Μάρθα Βασιλειάδη, Δημήτρης Κόκορης

  Περίληψη
 • Π

  Πρέκα Ευθυμία

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Το ιδανικό του έρωτα στα μεσοπολεμικά έργα του Κοσμά Πολίτη

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 1998

 • Π

  Προκοπίου Μαριάνθη

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Νίκος Καζαντζάκης, Ταξιδεύοντας˙ Αίγυπτος: Ποικίλες ερμηνευτικές είσοδοι.

  Έτος 2014

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, Λένα Αραμπατζίδου, Αναστασία Μαρκομιχελάκη

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2014

  Περίληψη

Σ

 • Σ

  Σακελλαρίου Μαρία

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Το περιοδικό Σήμερα : 1933-1934

  Επόπτης/επόπτρια Λάμπρος Βαρελάς

  Τριμελής Επιτροπή: Λάμπρος Βαρελάς, Κατερίνα Τικτοπούλου, Σωτηρία Σταυρακοπούλου

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2015

  Περίληψη
 • Σ

  Σαμαρά Τάνια

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Σπαραγμένες ρίζες, βρεγμένες στο αίμα: αναπαραστάσεις τόπου και μνήμης σε προσφυγικά μυθιστορήματα του Μεσοπολέμου

  Έτος 2019

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Λένα Αραμπατζίδου, Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Μαίρη Μικέ

  Περίληψη
 • Σ

  Σάμιτα Ειρήνη-Ιωάννα

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Μορφές της βίας και σωματικές εν-γραφές. Αντρέα Φραγκιά, Λοιμός (1972) και Δημ. Δημητριάδη, Πεθαίνω σαν χώρα (1979)

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, Λίζυ Τσιριμώκου, Μάρθα Βασιλειάδη

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2012

  Περίληψη
 • Σ

  Σαράφη Ασημένια

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Διαπλοκή μύθου και ιστορίας στο πεζογραφικό έργο του Νίκου Μπακόλα

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2005

 • Σ

  Σαρηγιαννίδου Βαρβάρα

  Β' κύκλος ΠΜΣ

  Τίτλος Το Περιοδικό μας (Πειραιάς 1958-1960): Παρουσίαση και ευρετηρίαση του εντύπου

  Έτος 2017–2018

  Επόπτης/επόπτρια Λάμπρος Βαρελάς

  Τριμελής Επιτροπή: Λάμπρος Βαρελάς, Μαρία Ιατρού, Μιχ. Γ. Μπακογιάννης,

 • Σ

  Σελτσιώτη Eλένη

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Διαπλοκές φυλής-φύλου. Διερευνήσεις σε μεσοπολεμικούς συγγραφείς

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, X.-Δ. Γουνελάς, Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2004

 • Σ

  Σερβίνη Αναστασία

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Η γραφή και το κελί. Κείμενα πολιτικών κρατουμένων (1950-1974)

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Μαρία Ιατρού

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2017

  Περίληψη
 • Σ

  Σκαμπελτζή Γεωργία

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Ανδρέας Καραντώνης. Η συμβολή του στη δημιουργία του μύθου του Γιώργου Σεφέρη

  Έτος 2019–2020

  Επόπτης/επόπτρια Λένα Αραμπατζίδου

  Τριμελής Επιτροπή: Ελένη Αραμπατζίδου, Αναστάσιος Καπλάνης, Μαρία Ιατρού-Ιακώβ

 • Σ

  Σταματάκου Στυλιανή

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Αισθητισμός και νόσος˙ η ανατροπή του παθολογικού μοντέλου και το παράδειγμα του Νικόλαου Επισκοπόπουλου

  Επόπτης/επόπτρια Λένα Αραμπατζίδου

  Τριμελής Επιτροπή: Λένα Αραμπατζίδου, Μαρία Ιατρού-Ιακώβ, Μάρθα Βασιλειάδη

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2019

  Περίληψη
 • Σ

  Σταματίου Στυλιανή

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Λογοτεχνικές, φιλολογικές και καλλιτεχνικές συνεργασίες στην εφημερίδα Δημοκρατία (1923-1927). Αποδελτίωση και κριτική αποτίμηση.

  Έτος 2018

  Επόπτης/επόπτρια Λάμπρος Βαρελάς

  Τριμελής Επιτροπή: Λάμπρος Βαρελάς, Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Μάρθα Βασιλειάδη

  Περίληψη
 • Σ

  Στραπάτσαλος Θεόδωρος

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Η γραμματειακή Πολιτεία ως ασθενούσα (;) κυτταρική δομή

  Επόπτης/επόπτρια Λένα Αραμπατζίδου

  Τριμελής Επιτροπή: Λένα Αραμπατζίδου, Θεόκριτος Κουρεμένος, Δημήτρης Κόκορης

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2018

 • Σ

  Σφυρή Αναστασία

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Ο κοινωνικός ρόλος της γυναίκας και η εξέλιξή του: μελετώντας παραδείγματα από το πεζογραφικό έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, υπό τους όρους της κοινωνιολογίας, όπως διατυπώθηκαν και εφαρμόστηκαν από τον Anthony Giddens

  Έτος 2018

  Επόπτης/επόπτρια Λένα Αραμπατζίδου

  Τριμελής Επιτροπή: Λένα Αραμπατζίδου, Μαρία Ιατρού-Ιακώβ, Δημήτρης Κόκορης

  Περίληψη
 • Σ

  Σφυρή Αναστασία

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Ο κοινωνικός ρόλος της γυναίκας και η εξέλιξή του: μελετώντας παραδείγματα από το πεζογραφικό έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, υπό τους όρους της Κοινωνιολογίας, όπως διατυπώθηκαν και εφαρμόστηκαν από τον Anthony Giddens

  Επόπτης/επόπτρια Λένα Αραμπατζίδου

  Τριμελής Επιτροπή: Λένα Αραμπατζίδου, Μαρία Ιατρού, Δημήτρης Κόκορης

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2018

  Περίληψη

Τ

 • Τ

  Τετεπουλίδου Αναστασία

  Β' κύκλος ΠΜΣ

  Τίτλος Μεταφορές έργων του Γ. Μ. Βιζυηνού στη δημοτική: Ζητήματα μεταφραστικής θεωρίας και κριτικής πρόσληψης

  Επόπτης/επόπτρια Λάμπρος Βαρελάς

  Τριμελής Επιτροπή: Λάμπρος Βαρελάς, Μαίρη Μικέ, Κατερίνα Τικτοπούλου

 • Τ

  Τρουλάκη Μαρία-Ηρώ

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Συγκλίσεις και αποκλίσεις στο πεδίο της μάχης του εμφυλίου πολέμου: Ζητήματα γραφής και ιδεολογίας στα κείμενα «Πυραμίδα 67» του Ρένου Η. Αποστολίδη, «Θητεία» του Δημήτρη Χατζή και «Τ’ αγρίμια του άλλου δάσους" του Τηλέμαχου Αλαβέρα

  Έτος 2015

  Επόπτης/επόπτρια Μιχ. Γ. Μπακογιάννης

  Τριμελής Επιτροπή: Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Λένα Αραμπατζίδου, Λίζυ Τσιριμώκου

  Περίληψη
 • Τ

  Τσούφη Μαρία

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Η Εφημερίδα των Ποιητών (1956 – 1958). Αρωγός Διεθνούς Ποιητικής Επικοινωνίας

  Επόπτης/επόπτρια Λάμπρος Βαρελάς

  Τριμελής Επιτροπή: Λάμπρος Βαρελάς, Σωτηρία Σταυρακοπούλου, Λένα Αραμπατζίδου

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2018

  Περίληψη
 • Τ

  Τυρπάνη Γεωργία

  Β' κύκλος ΠΜΣ

  Τίτλος Θαλής Ρητορίδης (1916-1983): Το παραγνωρισμένο «θάλλον άνθος» της ελληνικής διασποράς

  Επόπτης/επόπτρια Λάμπρος Βαρελάς

  Τριμελής Επιτροπή: Λάμπος Βαρελάς, Μάρθα Βασιλειάδη, Ιωάννα Ναούμ

Χ

 • Χ

  Χαμογιωργάκη Ειρήνη-Χρυσοβαλάντου

  Β' κύκλος ΠΜΣ

  Έτος 2017–2018

  Επόπτης/επόπτρια Μαρία Ιατρού-Ιακώβ

 • Χ

  Χασάπης Δημήτριος

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Δυστοπίες στο Μεταπολεμικό Μυθιστόρημα

  Έτος 2013

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, Λάμπρος Βαρελάς, Μιχ. Γ. Μπακογιάννης

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2013

  Περίληψη
 • Χ

  Χρυστάλλα Στυλιανού

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος H εικόνα του ξένου στην Κυπριακή πεζογραφία (1960-1974). Οι ειδικές περιπτώσεις εθνικών «άλλων» Άγγλων και Τούρκων

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, Γ. Κεχαγιόγλου, Μιχ. Γ. Μπακογιάννης

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2012

  Περίληψη
 • Χ

  Χωλίδης Κλήμης

  Β' κύκλος ΠΜΣ, Απόφοιτος

  Τίτλος Ανδρισμός και στρατός στη νεοελληνική λογοτεχνία: μοντέλα ανδρισμού και στρατιωτικού ανδρισμού σε νεοελληνικά κείμενα της λογοτεχνίας του στρατού του 20ού αιώνα

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, Λίζυ Τσιριμώκου, Λένα Αραμπατζίδου

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2015

  Περίληψη

Διδάκτορες / Μεταδιδάκτορες

Α

 • Α

  Αλεξάκη Αθηνά

  Υποψήφιος/α διδάκτορας

  Τίτλος Ζητήματα της κρητικής δημώδους πεζογραφίας: διακειμενικότητα, αφηγηματικές τεχνικές και γραμματειακό είδος της Κλίνης Σολομώντος του Ιωάννη Μορεζήνου (1599)

  Έτος 2019

  Επόπτης/επόπτρια Αναστασία Μαρκομιχελάκη

  Τριμελής Επιτροπή: Αναστασία Μαρκομιχελάκη, Αικατερίνη Τικτοπούλου, Παναγιώτης Υφαντής

 • Α

  Ανυφαντής Αθανάσιος

  Υποψήφιος/α διδάκτορας

  Τίτλος Ο Κρητικός πόλεμος του Αθανασίου Πικρού (1664): κριτική έκδοση με Εισαγωγή, σχόλια και μετάφραση.

  Έτος 2019

  Επόπτης/επόπτρια Αναστασία Μαρκομιχελάκη

  Τριμελής Επιτροπή: Αναστασία Μαρκομιχελάκη, Μαρία Πλαστήρα, Χρίστος Σιμελίδης

Β

 • Β

  Βασιλειάδης Βασίλης

  Διδάκτορας

  Τίτλος Η ιδεολογία της λογοτεχνικής κριτικής του μεσοπολέμου για την “ανδρική” και τη “γυναικεία” λογοτεχνία

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, Μαρία Ιατρού

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2006

  Περίληψη

Θ

 • Θ

  Θεολόγου Βασιλική

  Υποψήφιος/α διδάκτορας

  Τίτλος Το ανέκδοτο έργο του Θράσου Καστανάκη

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, Λάμπρος Βαρελάς, Μάρθα Βασιλειάδη

Ι

 • Ι

  Ιωάννου Κυριάκος

  Διδάκτορας

  Τίτλος Η παράδοση και τα εκδοτικά προβλήματα του ποιητικού έργου του κύπριου ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη: το παράδειγμα της «9ης Ιουλίου του 1821 εν Λευκωσία (Κύπρου)»

  Έτος 2017

  Επόπτης/επόπτρια Γιώργος Κεχαγιόγλου

  Τριμελής Επιτροπή: Γιώργος Κεχαγιόγλου, Θεοδόσιος Πυλαρινός, Σωτηρία Σταυρακοπούλου

  Περίληψη

Κ

 • Κ

  Καλαούζη Κωνσταντίνα

  Διδάκτορας

  Τίτλος Η ερωτική επιθυμία σε νεοελληνικά πεζογραφικά κείμενα του 19ου αιώνα: Zητήματα γραφής και αναπαράστασης

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, Λίζυ Τσιριμώκου

  Έτος παρουσίασης - Υποστήριξης: 2007

  Περίληψη
 • Κ

  Κατσαβέλη Ελένη

  Υποψήφιος/α διδάκτορας

  Τίτλος Η λογοτεχνική κριτική στη Μεταπολίτευση (1974-2000)

  Έτος 2017–2018

  Επόπτης/επόπτρια Μιχ. Γ. Μπακογιάννης

  Τριμελής Επιτροπή: Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Βενετία Αποστολίδου, Μαίρη Μικέ

 • Κ

  Κοϊδάκη Φωτεινή

  Υποψήφιος/α διδάκτορας

  Τίτλος Μελέτη της Επτανησιακής Πεζογραφίας του 19ου αιώνα. Ψηφιακή μικρο- και μακρο-ανάλυση

  Έτος 2017

  Επόπτης/επόπτρια Κατερίνα Τικτοπούλου

  Τριμελής Επιτροπή: Κατερίνα Τικτοπούλου, Λάμπρος Βαρελάς, Γρηγόρης Τσουμάκας

 • Κ

  Κώστα Ευαγγελία

  Υποψήφιος/α διδάκτορας

  Τίτλος Το περιοδικό Νέα Πορεία. Ζητήματα ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας

  Έτος 2015

  Επόπτης/επόπτρια Μιχ. Γ. Μπακογιάννης

  Τριμελής Επιτροπή: Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Λάμπρος Βαρελάς, Μαρία Ιατρού

Λ

 • Λ

  Λεμούσια Κατερίνα

  Υποψήφιος/α διδάκτορας

  Τίτλος Προς μια ιστορία της νεοελληνικής ανάγνωσης. Ο αναγνώστης στις προσωπικές αφηγήσεις λογοτεχνών (19ος-20ός αι.)

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, Βενετία Αποστολίδου, Λάμπρος Βαρελάς

Μ

 • Μ

  Μάνος Τραϊανός

  Υποψήφιος/α διδάκτορας

  Τίτλος Τα έντυπα ελληνικά σατιρικά ημερολόγια, 1872-1931. Βιβλιογραφική μελέτη

  Έτος 2015

  Επόπτης/επόπτρια Γιώργος Κεχαγιόγλου

  Τριμελής Επιτροπή: Γιώργος Κεχαγιόγλου, Λάμπρος Βαρελάς, Μιχ. Γ. Μπακογιάννης

 • Μ

  Μπούμπα Βασιλική

  Υποψήφιος/α διδάκτορας

  Τίτλος Η δόμηση της μικροαστικής ταυτότητας σε νεοελληνικά πεζογραφικά κείμενα από το 1949 έως το 1981

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, Λάμπρος Βαρελάς, Μάρθα Βασιλειάδη

Ν

 • Ν

  Νικολαΐδης Θεοδόσης

  Υποψήφιος/α διδάκτορας

  Τίτλος Το περιοδικό Ελεύθερα Γράμματα (1945-1951)

  Έτος 2015

  Επόπτης/επόπτρια Μιχ. Γ. Μπακογιάννης

  Τριμελής Επιτροπή: Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Μαίρη Μικέ, Χριστίνα Ντουνιά

Π

 • Π

  Πετρίδου Ελένη

  Υποψήφιος/α διδάκτορας

  Τίτλος Ο Λάμπρος του Δ. Σολωμού: γενετική έκδοση και ψηφιακή εκδοτική δοκιμή

  Έτος 2014-2015

  Επόπτης/επόπτρια Κατερίνα Τικτοπούλου

  Τριμελής Επιτροπή: Κατερίνα Τικτοπούλου, Ξανθίππη Δημητρούλια, Μίλτος Πεχλιβάνος

 • Π

  Πορτοκάλη Μαρία-Εσθήρ

  Υποψήφιος/α διδάκτορας

  Τίτλος The theories of tragedy and tragicomedy in the Italian Cinquecento and their reception by Georgios Chortatsis and Ioannis-Andreas Troilos.

  Έτος 2019

  Επόπτης/επόπτρια Αναστασία Μαρκομιχελάκη

  Τριμελής Επιτροπή: Αναστασία Μαρκομιχελάκη, Σταματίνα Λεντάρη, Μαρίνα Ροδοσθένους

Σ

 • Σ

  Σπηλιοτοπούλου Ιωάννα

  Υποψήφιος/α διδάκτορας

  Τίτλος Η λειτουργία των αντικειμένων στο έργο της Μέλπως Αξιώτη: γυναικείος λόγος και ευρωπαϊκός μοντερνισμός

  Επόπτης/επόπτρια Μαίρη Μικέ

  Τριμελής Επιτροπή: Μαίρη Μικέ, Μάρθα Βασιλειάδη, Ιωάννα Ναούμ

Χ

 • Χ

  Χωλίδης Κλήμης

  Υποψήφιος/α διδάκτορας

  Τίτλος Ανδρισμός και πόλεμος: η συγκρότηση του ανδρισμού στο πλαίσιο του συστήματος του πολέμου μέσα στη νεοελληνική λογοτεχνία

  Επόπτης/επόπτρια Λένα Αραμπατζίδου

  Τριμελής Επιτροπή: Λένα Αραμπατζίδου, Μαρία Ιατρού, Δημήτρης Κόκορης

Ανακοινώσεις

6η παρουσίαση των Υποψήφιων Διδακτόρων & Μεταπτυχιακών του Τομέα ΝΕΣΣ του Τμήματος Φιλολογίας / Μάιος 2022

Μετά δύο χρόνια αναγκαστικής ασυνέχειας λόγω της πανδημίας, ξαναπιάσαμε το νήμα και στις 20 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε η 6η παρουσίαση της προόδου των εργασιών του Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα ΝΕΣΣ…

Αφορά:Ανακοινώσεις | Δραστηριότητες | Παρουσιάσεις προόδου υποψήφιων διδακτόρων

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων συμμετοχής στην 2η Επιστημονική Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Νεοελληνικής Φιλολογίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Α ́ Εγκύκλιος: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων συμμετοχής: H ειδίκευση της Νεοελληνικής Φιλολογίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος…

Αφορά:Συνέδρια | Ανακοινώσεις

Κύκλος Colloquium 2021-2022

Tην Τρίτη 3 Μαΐου, ώρα 19.00, θα μιλήσει στο μεταπτυχιακό Colloquium του ΠΜΣ Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας η Μάρθα Βασιλειάδη, Επίκουρη καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Θέμα της ομιλίας:…

Αφορά:Ανακοινώσεις | Δραστηριότητες | Ομιλίες / Colloquium

Κύκλος Colloquium 2021-2022

Tην Τρίτη 5 Απριλίου, ώρα 19.00, θα μιλήσει στο μεταπτυχιακό Colloquium του ΠΜΣ Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας η Μαρία Καραΐσκου, Επίκουρη καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Θέμα της ομιλίας: Αυτοαναφορικότητα…

Αφορά:Ανακοινώσεις | Δραστηριότητες | Ομιλίες / Colloquium

Δημόσια υποστήριξη μεταπτυχιακής εργασίας

Την Παρασκευή 11.03.2022 και ώρα 12:00μ. θα γίνει η προφορική υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της κ. Αναστασίας Τετεπουλίδου με τίτλο: «Μεταφορές έργων του Γ. Μ. Βιζυηνού στη δημοτική: Ζητήματα…

Αφορά:Ανακοινώσεις | Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Β' κύκλου

Κύκλος Colloquium 2021-2022

Tην Τρίτη 8 Μαρτίου, ώρα 19.00, θα μιλήσει στο μεταπτυχιακό Colloquium του ΠΜΣ Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας ο Νίκος Φαλαγκάς, μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Θέμα της…

Αφορά:Ανακοινώσεις | Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Β' κύκλου | Ομιλίες / Colloquium

Newsletter

Εγγραφείτε στο mailing list μας για να λαμβάνετε ενημερώσεις